Pomiędzy wojną w Ukrainie a wyborami parlamentarnymi w Polsce w 2023 roku – diagnoza stanu polskiego społeczeństwa.

Interdyscyplinarny zespół badawczy w składzie: Tomasz Godlewski, Jolanta Itrich-Drabarek, Łukasz Łotocki, Ewa Maria Marciniak, Michał Naftyński, Dorota Piontek, Cezary Smuniewski, Robert Staniszewski, Katarzyna Szelest-Karpowicz, Jacek Wojnicki oraz Teresa Zbyrad przeprowadził badanie ilościowe (N=5022) oraz jakościowe (FGI) opinii publicznej „Diagnoza życia, postaw, planów i aspiracji społeczeństwa polskiego – etap II”.
W monografii autorzy nie udzielili odpowiedzi na pytania Jaki będzie wynik wyborów oraz Jak będzie wyglądała polska scena polityczna pod koniec 2023 roku? Tym co stanowiło obszar analizy jest wielowymiarowa charakterystyka polskiego społeczeństwa w roku wyborczym, która uwzględnia przeszło sto zmiennych. Celem jest przeprowadzenie diagnozy wszystkich istotnych aspektów życia Polek i Polaków zarówno dotyczących kwestii ekonomicznych, jak i poza ekonomicznych.
Każdy z wymiarów poddany analizie został zweryfikowany przez szereg wskaźników, a efektem badań są artykuły zamieszczone w niniejszej monografii w podziale na następujące tematy:
• Stosunek do demokracji (partycypacja polityczna, ocena instytucji politycznych). Jacek Wojnicki
• Postrzeganie polityki i polityków przez społeczeństwo polskie. Tomasz Godlewski
• Społeczna percepcja sytuacji gospodarczej w Polsce przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku oraz prognozy dotyczące jej dalszego rozwoju. Robert Miron Staniszewski
• Aktywność zawodowa i standard życia Polaków. Terenia Zbyrad
• Styl życia, cele w życiu, szanse i obawy Polaków w 2023 roku. Dorota Piontek
• Ocena zdrowia, zadowolenia z życia i stanu psychicznego Polaków. Ewa Maria Marciniak
• Wykluczenie społeczne oraz korzystanie z pomocy społecznej w świetle wyników badań sondażowych zrealizowanych w latach 2022 i 2023. Łukasz Łotocki
• Praktyki religijne. W poszukiwaniu tendencji zachodzących zmian. Cezary Smuniewski
• Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy oraz migrantów przed wyborami parlamentarnymi w Polsce w 2023 roku. Postawa Polaków względem zaangażowania w pomoc Ukrainie w trakcie wojny z Rosją. Robert Miron Staniszewski
• Media jako źródło informacji o rzeczywistości społeczno-politycznej. Dorota Piontek
• Służba cywilna w Polsce w społecznej percepcji. Jolanta Itrich-Drabarek
• Opinia wybranych grup społeczeństwa na tematy społeczno-polityczne. Raport z badania jakościowego przeprowadzonego metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). Michał Naftyński, Katarzyna Szelest-Karpowicz
Badanie ilościowe przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej próbie udziałowej (kwotowej) pełnoletnich mieszkańców Polski dobieranej ze względu na takie kryteria jak: płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania. Każdy respondent miał możliwość samodzielnego wyboru jednej z metod (mixed mode) tj: wywiadu bezpośredniego z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiadu telefonicznego z udziałem ankietera (CATI), samodzielnego wypełnienia kwestionariusza internetowego (CAWI), do którego dostęp był możliwy po otrzymaniu linka od ankietera. We wszystkich trzech przypadkach kwestionariusz miał taką samą strukturę oraz zestaw pytań. Badanie zrealizowano w dniach od 26 czerwca do 24 lipca 2023 na próbie liczącej 5022 osoby. Błąd maksymalny: 2%. Poziom ufności 95%.
Badanie jakościowe przeprowadzono metodą Zogniskowanych Wywiadów Grupowych (FGI). Respondenci byli dobierani ze względu na: wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz wykształcenie. Badanie zrealizowano w dniach od 15 czerwca do 14 lipca 2023 roku.
Projekt badawczy „Diagnoza życia, postaw, planów i aspiracji społeczeństwa polskiego – etap II” przeprowadzono na zlecenie Fundacji Pro Futuro. Projekt badawczy został dofinansowany ze środków budżetu państwa.