Pomiędzy pandemią COVID-19 a wojną w Ukrainie – Diagonoza.2022-ebook

Pomiędzy pandemią COVID-19 a wojną w Ukrainie – diagnoza stanu polskiego społeczeństwa.

Interdyscyplinarny zespół badawczy w składzie: Łukasz Łotocki, Ewa Maria Marciniak, Dorota Piontek, Cezary Smuniewski, Robert Staniszewski, Jacek Wojnicki oraz Teresa Zbyrad przeprowadził badanie ilościowe (N=5115) oraz jakościowe (FGI) opinii publicznej „Diagnoza życia, postaw, planów i aspiracji społeczeństwa polskiego”.

Celem badania była kompleksowa diagnoza wszystkich istotnych aspektów życia Polaków zarówno w wymiarze ekonomicznym jak i pozaekonomicznym. Każdy z tych wymiarów został zweryfikowany przez szeregu wskaźników (łącznie ok. 100), a efektem analiz są artykuły zamieszczone w niniejszej monografii w podziale na następujące tematy:

  • Stosunek do demokracji – partycypacja polityczna, ocena instytucji politycznych. Jacek Wojnicki
  • Społeczna percepcja stanu polskiej gospodarki, akceptowane zasady jej funkcjonowania, ocena wdrożonych przez państwo rozwiązań oraz prognozy dotyczące jej dalszego rozwoju. Robert Miron Staniszewski
  • Warunki życia Polaków oraz aktywność zawodowa. Teresa Zbyrad
  • Styl życia, akceptowane zasady, cele w życiu, szanse i obawy Polaków. Dorota Piontek
  • Praktyki religijne. Cezary Smuniewski
  • Ocena zdrowia i stanu psychicznego Polaków. Ewa Marciniak
  • Wykluczenie społeczne oraz korzystanie z pomocy społecznej. Łukasz Łotocki
  • Społeczna percepcja uchodźców z terytorium Białorusi i Ukrainy oraz postawa Polaków względem zaangażowania w pomoc Ukrainie w trakcie wojny z Rosją. Robert Miron Staniszewski.

Dodatkowym elementem analizy jest raport z badania jakościowego (FGI).

Badanie ilościowe przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej próbie udziałowej (kwotowej) pełnoletnich mieszkańców Polski dobieranej ze względu takie kryteria jak: płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem (CATI), samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy po otrzymaniu linka od ankietera. We wszystkich trzech przypadkach kwestionariusz miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 30 listopada do 13 grudnia 2022 roku na próbie liczącej 5115 osób. Błąd maksymalny: 2%. Poziom ufności 95%. Badanie jakościowe przeprowadzono metodą Zogniskowanych Wywiadów Grupowych (FGI). Łącznie przeprowadzono 32 FGI. Respondenci byli dobierani ze względu na: wiek, płeć, wielkość miejsca zamieszkania oraz region zamieszkania. Badanie zrealizowano listopadzie oraz grudniu 2022 roku.