Fundacja Pro Futuro z Warszawy powstała w 2009 r. z inicjatywy lokalnych drobnych przedsiębiorców w celu wspomagania rozwoju lokalnej społeczności, a szczególnie wspiera młodzież w realizacji projektów z zakresu kultury, sportu i przedsiębiorczości.

Fundacja przeprowadziła szereg projektów z zakresu międzynarodowych spotkań młodzieży, m.in. współpracy z Uniwersytetem Łódzkim oraz Uniwersytetem Warszawskim: Rozwój kadr dla sektora publicznego. Fundacja Pro Futuro zrzesza młodych ludzi mających bogate doświadczenie w dziedzinie kultury i edukacji.  Wśród nich są pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego (m. in. wykładowcy, pracownicy administracyjni), studenci oraz wolontariusze.  Nikomu z nich nie jest obca praca z młodzieżą, ani współpraca przy wdrażaniu projektów młodzieżowych w ramach dawnego programu Młodzież w Działaniu.

Do głównych celów Fundacji należą m.in.:
– zwiększanie kapitału społecznego młodych ludzi;
– promocja aktywizacji obywatelskiej;
– promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży;
– popularyzacja osiągnięć naukowych, technologicznych i kulturalnych wśród młodych ludzi;
– propagowanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju;
– upowszechnianie integracji europejskiej;
– podnoszenie kompetencji kulturowych i zawodowych młodych Europejczyków;
– stwarzanie szans rozwojowych dla młodzieży, również tej z mniej uprzywilejowanych środowisk.

Od 2011 nasza organizacja zrealizowała projekty międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus+. Pracowaliśmy z młodymi Węgrami, Portugalczykami, Rumunami, Izraelczykami, Włochami, Turkami, Bułgarami.

Nasza aktywna i konsekwentna praca w środowisku lokalnym i międzynarodowym przynosi sukcesy. Angażując się w rozmaite akcje edukacyjne i kulturowe promujemy dobre praktyki i wymianę wiedzy i doświadczenia. Cały czas zachęcamy młodych ludzi do aktywności oraz podejmowania i inicjacji nowych przedsięwzięć.

Fundacja współpracuje z wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą. Są to osoby doświadczone w pracy zarówno na gruncie krajowym jak i międzynarodowym. Nasi pracownicy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach szkoleniowych, seminariach, wymianach młodzieżowych, wolontariacie europejskim i innych programach skierowanych do młodzieży. Możliwość doświadczenia projektów z obu stron – uczestnika oraz organizatora umożliwia nam głębsze poznanie potrzeb oraz kwestii, na które należy zwracać szczególną uwagę. Nasze doświadczenie pozwala nam na sprawną organizację kolejnych inicjatyw.

Pro Futuro Foundation

Pro Futuro Foundation was created in 2009 in Warsaw due to the initiative undertaken by small local enterpreneurs. The aim of establishing the Foundation was supporting the development of local society, especially young people in realization of projects concerning culture, sport and enterpreneurhip.

Foundation realized the  range of projects concerning international meetings of young people, including the cooperation with Łodź University and Warsaw University: Development of human resources in public sector. Pro Futuro associates young people presenting rich experience in the fields of culture and eductaion, including employees of Warsaw University (lecturers, administrative workers), students and volunteers. Each person is familiar with cooperation in terms of youth projects in former Youth in Action program, current Erasmus+ program and with youth work in general.

The main aims of the Foundation are:
– increasing social capital of young people;
– promotion of civic activation;
– promotion of enterprise among young people;
– popularization of educational,technological and cultural achievments amongyoung people;
– disseminating knowledge concerning sustainable development;
– popularization of European integration;
– increasing cultural and professional competences of young Europeans;
– creating the development opportunities for young people, including those with fewer opportunities.

Since  2011 our foundation has realized international youth exchange projects under Erasmus+ Program. We have been cooperating with young people from Hungary, Portugal, Romania, Izrael, Italy, Turkey and Bulgaria.

Our active and consistent work in local and international environment results in success. By engaging in various educational and cultural initiatives we promote good practices and exchange of knowledge and experience. We continuously encourage young people to undertake actions and engage in new activities.

Pro Futuro Foundation cooperates with and associates highly educated staff. These are people  experienced in work at both – national and internetional field. Our employees regularly participate in training courses, seminars, youth exchanges, European voluntary service inititives and other programs directed at young people. They are consistent in raising their qualifications. The possibility of becoming familiar with project organization; from both perspectives  – first, as a participants and then, as organizer; enabled our workers to know better the needs and issues deserving particular attention. Our experience allows us to offer next initiatives.