Celem Fundacji jest inicjowanie oraz wspieranie nowatorskich i wszechstronnych rozwiązań przyczyniających się do rozwoju i umocnienia społeczeństwa i gospodarki na poziomie lokalnym i regionalnym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Działalność edukacyjną, szkoleniową, wydawniczą i badawczą.
  2. Tworzenie i wdrażanie programów mających na celu poprawę efektywności gospodarowania zasobami lokalnymi i regionalnymi.
  3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i przedsiębiorcami w zakresie wymienionym w celu działania Fundacji.
  4. Upowszechnianie kultury i sportu jako elementu integracji społeczeństwa.
  5. Inicjowanie różnych form aktywnej walki z patologiami społecznymi takimi jak bezrobocie, narkomania, alkoholizm.

Najważniejsze projekty w ostatnich latach:

Projekt „Connected through sport – common future of youth from Europe!”. Celem projektu było wspólne odkrywanie i przekazywanie uniwersalnych wartości i postaw związanych z poczuciem wspólnoty, otwartością na inne kultury, tolerancją i wzajemnym szacunkiem, równością oraz tworzenie środowiska sprzyjającego wyrównywaniu szans, łączeniu ludzi poprzez wspólną pasję i inspirowaniu działań społecznych na polu lokalnym, krajowym i międzynarodowym

„Wzmacnianie kompetencji zawodowych” realizowany dla szkół zawodowych. Głównymi celami projektu był rozwój zawodowy uczniów, zwiększenie ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez praktyczną naukę zawodu, umiejętności językowych, a co za tym idzie zwiększenie ich szans na rynku pracy.

Projekt „Gaming for Learning – Exploring gamification in youth work”

Projekt „We all play in one team – united Europe through sport!”. Celem projektu było przekazanie młodym ludziom uniwersalnych wartości i postaw oraz zainspirowanie do aktywnych działań społecznych na płaszczyźnie lokalnej i międzynarodowej

 

Organizacja projektu „Nasze Podlasie – Nasza mała Ojczyzna dziś i jutro!”. Projekt skierowany był do seniorów i młodzieży z województwa podlaskiego. Miał na celu rozwijanie współpracy międzypokoleniowej pomiędzy młodzieżą a osobami starszymi poprzez organizację wizyt studyjnych oraz wyjazdowych warsztatów edukacyjnych. Finansowanie z Fundacji „ORLEN-Dar Serca”.

 

Komitet naukowy projektu: Prof. Ewa Maria Marciniak (Uniwersytet Warszawski), Prof. Dorota Piontek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Prof. Teresa Zbyrad (Uniwersytet Rzeszowski), Prof. Paweł Ruszkowski (Collegium Civitas), Prof. Tomasz Gackowski (Uniwersytet Warszawski).