Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w programie Erasmus+
Project funded by the Erasmus+ Programme of the  European Union

Partnerzy:
– Estonia: International Friends of Tartu
– Rumunia: Asociatia Support for Youth Development
– Włochy: Scambieuropei
– Litwa: Kalvarijos vaiku ir jaunimo klubas ,,Arka”
– Portugalia: „H2O”-Associação de Jovens de Arrouquelas

Przygotowany przez fundację projekt „EUROPEAN YOUTH MEET THE CULTURAL HERITAGE” był wymianą młodzieżową, w której wzięła udział młodzież z Polski, Estonii, Rumunii, Włoch, Litwy  i Portugalii – w sumie 42 osoby. Projekt odbył się w Krakowie w terminie 14-21.12.2014. Zasadniczym celem projektu  było pogłębianie współpracy i zrozumienia miedzy młodzieżą z różnych krajów , poprzez  poznanie kultury krajów uczestniczących w wymianie, ich języków narodowych, tradycji, historii, zwyczajów narodowych oraz realiów codziennego.  Przez 8 dni przebywania razem uczestnicy mieli możliwość poznania rówieśników z innych krajów, które nie były im kulturowo dobrze znane. Pozwoliło im to poznać historię, kulturę i język krajów ich rówieśników, obalić stereotypy i uprzedzenia oraz posłużyło promowaniu tolerancji i otwartości wobec innych. Podczas wymiany młodzież uczestniczyła w różnorodnych zajęciach co umożliwiło im bliższe poznanie się oraz swobodną wymianę poglądów. Problematyka dziedzictwa kulturowego w poszczególnych krajach oraz w całej Europie była narzędziem z którego skorzystaliśmy do osiągnięcia podstawowego celu. W trakcie wymiany odbywały sie zajęcia w formie warsztatów, prezentacji, gier integracyjno -sportowych , dyskusji panelowych, projekcji filmowych, wycieczek oraz spotkań z lokalną społecznością w działaniach praktycznych. Podjęte przez nas działania stworzyły przyjazną atmosferę wśród uczestników i zapewniły trwałe oddziaływanie na młodzież.  W trakcie pobytu w Krakowie młodzi ludzie wspólnie korzystając  z dorobku literatury i sztuki promowali tolerancję i przeciwdziałanie stereotypom. Jednocześnie prowadzone były warsztaty na których poruszana była problematyka przełamywania barier społecznych i kulturowych w oparciu o wątki sztuki pokazujące, jak podziały niszczą szczęście. Realizacja projektu zaowocowała promocją kultury, sztuki i twórczości literackiej stanowiącej wspólne dziedzictwo kulturalne przez odnajdywanie w europejskim dziedzictwie kulturowym wiedzy o tym, jak wiele łączy ludzi wywodzących się z różnych krajów, podobnie odczuwających  potrzebę piękna, miłości i akceptacji.

Partners:
– Estonia: International Friends of Tartu
– Romania: Asociatia Support for Youth Development
– Italy: Scambieuropei
– Lithuania: Kalvarijos vaiku ir jaunimo klubas ,,Arka”
– Portugal: „H2O”-Associação de Jovens de Arrouquelas

The project prepared by Foundation „EUROPEAN YOUTH MEET THE CULTURAL HERITAGE ” was a youth exchange, which was attended by young people from Poland, Estonia, Romania, Italy, Lithuania and Portugal – 42 people in total. Project was held in Krakow in the dates: 14-21.12.2014.The main objective of the exchange was to deepen cooperation and understanding between young people from different countries, by knowing the culture of the people from the countries participating in the exchange, their national languages, traditions, history, customs and realities of everyday. For 8 days the participants had an opportunity to meet their peers from other countries. This enabled them to know the history, culture and language of the countries of their peers, to refute the stereotypes and prejudices, and promote tolerance towards others. During the exchange the youth participated in a variety of activities which helped them in free exchange of opinions. Issues of cultural heritage in each country and across the Europe were a tool which we  used to achieve the primary objective. During the exchange there were organised the workshops, lectures, presentations, games, sport activities, panel discussions, film screening, tours and meetings with the local community. During the stay in Krakow young people together  used the achievements of art and literature to promote tolerance and fight  stereotypes . At the same time there were organised the workshops in the purpose of  breaking down social and cultural barriers. The project’s result was promotion of culture, art and literary constituting a joint cultural heritage. Presentation of the  European cultural heritage  ilustrated how many thing make different countriessimilar , i.e.  feeling the need of beauty, love and needs of acceptation.