Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w programie Erasmus+
Project funded by the Erasmus+ Programme of the  European Union

Partnerzy:
– Rumunia: Asociatia Support for Youth Developement
– Włochy: Euro-Net
– Grecja: Youthfully Yours Gr
– Chorwacja: Raplection
– Węgry: Szitafilm Kft.

W projekcie „European Diversity Towards Unity And Integration” wzięły udział łącznie 84 osoby. Projekt podzielony został na dwie części. Każda odbyła się w Zakopanem. Pierwsza w terminie 24.02-02.03.2016 a druga 14-21.03.2016. Projekt skupiał się na tematyce szeroko pojętej różnorodności kulturowej. Uczestnicy projektu starali się zdefiniować to pojęcie oraz korzyści z nim związane. Jako iż różnorodność  może być rozumiana na wiele sposobów uczestnicy pogłębili swoją wiedzę dotyczącą innych narodowości. Oba etapy projektu zrzeszały będą młodych ludzi z 6 krajów: Polski, Rumunii, Włoch, Grecji, Węgier oraz Chorwacji. Wspólne działania miały wymiar wielokulturowy dzięki czemu uczestnicy rozwinęli umiejętności pracy w międzynarodowym środowisku oraz stanli się bardziej otwarci na inne narody. Jednym z celów projektu było przeciwstawienie się wszechobecnym, zazwyczaj nieprawdziwym stereotypom oraz walka z rasizmem. Wieczory kulturowe oraz tematyczne sprzyjające wzajemnej integracji z pewnością się do tego przyczyniły.  Chcąc możliwie jak najbardziej wyczerpać podejmowany przez nas temat podczas pierwszej edycji projektu skupiliśmy się na wypracowaniu wiedzy merytorycznej uczestników dotyczącej różnorodności wywodzącej się z przynależności do kultury oraz innych aspektów w tym powiązanych. Podczas drugiej edycji projektu wzięliśmy pod uwagę różnorodność postrzeganą bardziej na stopniu indywidualnym. Zastanowiliśmy się nad kwestiami osobowości, jej różnych form oraz zachowań nabytych poprzez inne niż kultura doświadczenia.  Nasz projekt miał na celu wykształcenie u uczestników postaw tolerancji i wzajemnego szacunku wobec tego co odmienne. Rezultatem naszej pracy było stworzenie krótkich filmów video dotyczących różnorodności kulturowej, które umieściliśmy na portalach społecznościowych w celach edukacyjnych oraz na naszej stronie internetowej. Podczas realizacji projektu skupiliśmy się na nieformalnych metodach edukacji. Naszym zdaniem było to bardziej efektywna forma przekazywania wiedzy. Nauka przez praktyczne działanie zapada bowiem w pamięć na znacznie dłużej i pozwala na podświadome wypracowanie rezultatów. Do metod, których użyliśmy zalicza się między innymi interaktywne warsztaty, gry integracyjne, ćwiczenia symulacyjne oraz inne.

Partners:
– Romania: Asociatia Support for Youth Developement
– Italy: Euro-Net
– Greece: Youthfully Yours Gr
– Croatia: Raplection
– Hungary: Szitafilm Kft.

Project „European Diversity Towards Unity And Integration” associated 84 young people in total. Project has been divided into two parts. Each of them took place in Zakopane. The first part in the date: 24.02-02.03.2016 and the second:14-21.03.2016. Project focused on cultural diversity. As far as this is a broad term participants tried to define it. We tried to find positive and negative sides of this phenomenon and raise young people’s awareness concerning different cultures. Both part of the project associated young people from 6 countries: Poland, Croatia, Romania, Greece, Italy and Hungary. Our activities were characterized by intercultural dimension. Participants had the opportunity to develop skills of working in intercultural environment and become more open towards other nations. One of the project objectives was facing commonly known and mostly artificially created stereotypes and overcoming the notion of racism. National and theme evenings encouraging participants to integration helped us in reaching that aim. In order to encounter the issue of diversity from different perspectives we spent the first part of the project on discussing the diversity from a cultural point of view. We thought how much of what we know and what we are comes from our culture. The next part of the project focused on individuals and characteristics gained through non-cultural activities and experience.  We wanted the participants to develop the attitudes of tolerance and mutual respect toward different nationalities. A touchable result of our work was constituted by short movies concerning diversity, that participants created themselves. For educational reasons we placed them in social media. During the project we wanted to focus on non-formal methods of education. We believe this is much more efficient way of acquiring knowledge and learning. It allows for remembering newly gained skills for longer and gaining them unconsciously. Methods that we used in our work include: interactive workshops, Integrative games, simulations and many different.

ZDJĘCIA Z 1-SZEJ EDYCJI PROJEKTU
PHOTOS FROM THE 1ST EDITION OF THE PROJECT
ZAKOPANE 24.02 – 03.02.2016

ZDJĘCIA Z 2-EJ EDYCJI PROJEKTU
PHOTOS FROM THE 2ND EDITION OF THE PROJECT
ZAKOPANE 14-21.03.2016

FILMIKI O ”RÓŻNORODNOŚCI” PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW 2-EJ EDYCJI PROJEKTU
MOVIES ABOUT ”DIVERSITY” PREPARED BY THE PARTICIANTS OF THE 2ND EDITION OF THE PROJECT