Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w programie Erasmus+
Project funded by the Erasmus+ Programme of the  European Union

Partnerzy:
— Chorwacja: Association for youth and development of civil society INFINIA CROATIA
— Rumunia: Asociatia Tineri Parteneri Pentru Dezvoltarea Societatii Civile
— Litwa: Kaunas University of Technology Students Union
— Włochy: Associazione Culturale Work in Progress

Celem projektu «Ecology — Let’s Make the World a Better Place» jest aktywizacja młodzieży ze zmarginalizowanych środowisk poprzez użycie nieformalnych metod nauczania. Pragniemy przekazać młodym pro-ekologiczne idee oraz zaszczepić chęć dbania o środowisko naturalne a także zachęcić do dyskursu międzykulturowego w celu propagowania tolerancji. Do udziału zostały zaangażowane osoby w wieku 18-25 lat, które są zainteresowane tematem ekologii, ale też młodzi, którzy nie zostali jeszcze uwrażliwieni na takie problemy jak dziura ozonowa, globalne ocieplenie, skażenie wody, ziemi i powietrza. Poprzez aktywny dyskurs, warsztaty, prezentacje i wycieczki krajoznawcze uczestnicy mogą odnaleźć w sobie chęć pomocy swojej małej ojczyźnie. Dzięki doborowi uczniów z różnych kręgów kulturowych, jednostki będą mogą dostrzec i porównać metody dbania o środowisko i zaadaptować je w swoim otoczeniu. Uczestnictwo w projekcie to nie tylko wzbogacenie wrażliwości na problemy ekologiczne, ale też możliwość zdobycia doświadczenia międzykulturowego i dialogu z rówieśnikami z innych państw na tematy bieżące takie jak ochrona praw człowieka czy świadomość europejska. Uczestnicy mają szansę szlifowania krytycznego myślenia, nabycia świadomości ekologicznej oraz zdobycia wiedzy na temat wpływu jednostki, jak i wpływu grupy na stan środowiska. Nad projektem czuwają jednostki partnerskie, które dzięki aktywnej wymianie informacji mogą koordynować działanie poszczególnych instytucji. Podczas wyjazdów organizowane są spotkania, które pozwalają uczestnikom dzielić się wrażeniami oraz oceniać poszczególne dni projektu. Końcowa ankieta przeprowadzona wśród uczestników pozwala na końcową ewaluację projektu, oraz sprawdzenie czy założone cele zostały zrealizowane. Wyniki i opis projektu są rozpowszechniane w Internecie oraz instytucjach lokalnych promujących idee ekologiczne. W rezultacie, zarówno organizacje partnerskie, uczestnicy jak i lokalne społeczności mogą cieszyć się ze zdobytego doświadczenia powiązanego z promowaniem idei europejskich takich jak: tak ważna dziś tolerancja, wolność jednostki, indywidualizm, a jednocześnie praca u podstaw, która przyniesie długodystansowe korzyści w aspekcie ochrony środowiska przed nadmierną eksploatacją.  Projekt został podzielony na 3 spotkania. Jedno z nich odbyło się w Zakopanem w terminie 08-15.09.2016. Pozostałe dwa zaplanowane są na początek 2017 roku.

Partners:
— Croatia: Association for youth and development of civil society INFINIA CROATIA
— Romania: Asociatia Tineri Parteneri Pentru Dezvoltarea Societatii Civile
— Lithuania: Kaunas University of Technology Students Union
— Italy: Associazione Culturale Work in Progress.

The main objective of the project „Ecology – Let’s Make the World a Better Place” is engaging youth from marginalised environment by using informal educational methods. We want to spread the eco-friendly attitude among youth and encourage them to take care of natural environment, as well as trigger the multicultural discourse in order to promote tolerance. The participants are in the age bracket of 18 to 25. Most of the students are interested in the topic of ecology, but there are also people who are not yet aware of problems such as ozone hole, global warming, water, earth and air pollution. Through active discourse, workshops, presentations and sightseeing, participants can trigger their own instinct for helping their country. The students come from diversified cultural circles and therefore, individuals can spot and compare the methods of environment protection in foreign countries and apply them in their native environment. Not only does the participation in the project bring enrichment of one’s own sensitivity to environmental problems, but also it is an opportunity to gain multicultural experience and a chance to take part in a dialogue with peers from abroad on current topics such as human rights protection or raising European Union awareness. Participants are able to improve their critical thinking skills, langauge skills, raise ecological awareness and gain knowledge on the importance of the impact of an individual & a whole group on the natural environment. The project is controlled by partners, who thanks to active infromation transfer are able to coordinate work of particular organisational bodies. Special meetings devoted to experiences share and assessing particular project stages by the participants are held. The final survey conducted among participants allows to evaluate the results of the project and to investigate whether assumed aims have been attained. The results of the project and its description are spread on the Internet and within local institutions, which promote eco-friendly ideas. As a result, both the organisational bodies, participants and local communities gain experience connected to the promotion of EU ideas such as: important nowadays tolerance, freedom of an individual, individualism, as well as organic work, which  brings long-term benefits in terms of natural environment protection from excessive exploitation. The project was divided into 3 meetings. The first one was held in Zakopane in the dates of 08-15.09.2016. The two remaining meetings are planned to take place at the beginning of 2017.

ZDJĘCIA Z 1-SZEJ EDYCJI PROJEKTU
PHOTOS FROM THE 1ST EDITION OF THE PROJECT
ZAKOPANE 08-15.09.2016