Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w programie Erasmus+

Project funded by the Erasmus+ Programme of the  European Union

Greek Partner:

— Youthfully Yours Gr

W ramach projektu na staż zawodowy do Grecji wysłane zostały 3 grupy uczniów o specjalizacji technik mechanik. Młodzież pochodziła z trzech szkół:
— ZS nr 3 w Kraśniku: 25 uczniów wyjechało w terminie 12-25.10.2016
— ZSZ nr 1 w Kłobucku: 23 uczniów wyjechało w terminie 13-26.10.2016
— ZSZ nr 1 w Ostrołęce : 31 uczniów wyjechało w terminie 14-27.10.2016.
Głównym celem projektu był rozwój zawodowy uczniów, poznanie przez nich metod działania firm zza granicy działających w branży związanej z ich ścieżką edukacyjną, umożliwienie uczniom porównania metod pracy w Polsce i za granicą, nauczenie uczniów pracy w międzynarodowym zespole oraz poznanie alternatywnych rozwiązań mechanicznych.  Dodatkowo uczniowie mieli okazję poznać i udoskonalić język zawodowy oraz doświadczyć innej kultury, w tym innej kultury pracy. Projekt przyczynił się do poprawy europejskiej mobilności w ramach kształcenia zawodowego, do powstania płaszczyzny porozumienia i współpracy między polskimi i zagranicznymi placówkami i instytucjami edukacyjnymi oraz ułatwił rozwój praktyk zawodowych.  Odbycie stażu w wiodących, nowoczesnych greckich firmach i zakładach pracy pozwoliło uczniom zdobyć nowe umiejętności związane z ich ścieżką rozwoju zawodowego oraz poznać organizację pracy i zagraniczne środowisko zawodowe.  Młodzież udoskonaliła swoją znajomość języka angielskiego w zakresie terminologii zawodowej.  Praktyki w Grecji stanowiły dla uczniów całkowicie nową jakość na ścieżce ich kształcenia oraz w procesie dostosowania ich wykształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego, krajowego i europejskiego rynku pracy. Uczniowie w czasie pobytu w Grecji podnieśli swoje kwalifikacje techniczne z zakresów takich jak: podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo, technologia z materiałoznawstwem, układy sterowania i regulacji, montaż maszyn i urządzeń, obsługa maszyn i urządzeń, organizacja i nadzór procesów produkcji, działalność gospodarcza, język angielski zawodowy. Uczestnicy dzięki stażowi mogą skuteczniej podjąć decyzje dotyczące własnej przyszłości, zyskali większą pewność siebie. Projekt wpłynął  pozytywnie na lokalny rynek pracy, stwarzając pracodawcom szansę na zatrudnienie w przyszłości wykwalifikowanych pracowników.  Przyczynił się do spadku stopy bezrobocia w regionie. W końcu, z europejskiego punktu widzenia, dzięki uczestnictwie w projekcie uczniowie stali się bardziej świadomymi Europejczykami, jeszcze bardziej gotowymi współtworzyć wspólną, dostatnią i tolerancyjną Europę.

ENG

Within the project considering work placement three groups of pupils specializing in mechanics were sent to Greece. Students came from three schools:
— School Complex no 3 in Kraśnik: 25 students participated in the date of  12-25.10.2016
— Vocational School Complex no 1 in Kłobuck: students participated in the date of 13-26.10.2016
— Vocational School Complex no 1 in Ostrołęka : 31 students participated in the date of 14-27.10.2016.
The main aim of the placement was the professional development of pupils and their orientation among the work methods of foreign companies active in the fields conntected with their education.  The placement enabled a comparison between Polish and foreign companies, taught them how to work in an international team and helped them to get to know new mechanic solutions.  Pupils were also able to learn and improve their command of foreign professional language and to experience foreign work culture. The project helped to improve the European mobility as far as the work placement is concerned, built a communicaton platform between Polish and foreign educational institutions and contributed to the development of work placements. The placement in modern Greek companies helped the pupils acquire new skills connected with their future professionnal career, they got to know another organization of work and a foreign work environment.  They improved their professional English.  The placement in Greece brought a completely new value to the development of pupils, helped them to adapt their education to the needs of local, national and European labour markets. Pupils improved abroad their qualifications in the domains such as: construction of machines, technology and materials science, steering and regulation systems, machine and devices assembly, machine operation, ogranization and supervision the the production process, economic activity, professional English. The participants are able, thanks to the placement, to make more reasonable decisions concerning their future, their self-confidence increased.
The project influenced the local labour market, making it possible for the employer to employ qualified employees in the future.  The unemployment rate in theregion will drop as well. Finally, from the European point of view, the participants became more conscius Europeans, even more ready to contribute to the construction of a common, affluent and tolerant Europe.

ZDJĘCIA Z 1-SZEJ MOBILNOŚCI — ZS NR 3 W KRAŚNIKU
PHOTOS FROM THE 1ST MOBILITY — SC NO 3 IN KRAŚNIK
12-25.10.2016