Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w programie Erasmus+
Project funded by the Erasmus+ Programme of the  European Union

 

Partner projektu:
– Litwa : Marijampoles jaunimo klubas «Dimera»
W ramach projektu przeprowadzimy dwie wymiany młodzieży, które odbędą się w naszych polskich górach 🙂
Zadaniem projektu będzie pogłębienie wiedzy przydatnej uczestnikom w codziennym życiu. Będą oni mieli okazję nauczyć się, jak stosować zasady zdrowego żywienia, zrównoważony wysiłek fizyczny i odpowiedni balans najważniejszych elementów wpływających na działanie organizmu w codziennym życiu. Ponadto pogłębią swoje umiejętności pracy w grupie, kompetencje osobiste, społeczne i językowe, a także zrozumienie innych kultur. Zawrzemy także elementy dotyczące wiedzy na temat stereotypów i uprzedzeń, współpracy międzykulturowej i wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Postaramy się przekazywać te informacje na drodze edukacji nieformalnej, przede wszystkim poprzez zaangażowanie samych uczestników w przygotowanie zajęć na ich temat, co będzie dla nich okazją do zdobycia i ugruntowania nowej wiedzy poprzez jej praktyczne wykorzystanie. Dodatkowo ten tryb pracy będzie miał pozytywny wpływ na samodzielność myślenia, umiejętność wykazywania inicjatywy, wiarę we własne możliwości i kreatywność uczestników. Mamy nadzieję, że dzięki temu przełamią oni swoje wewnętrzne bariery i nauczą się otwartości na nowe wyzwania.
Our project «Connected through sport — common future of youth from Europe» received funding under the Erasmus + program!

 

As part of the project, we will conduct two youth exchanges that will take place in our Polish mountains 🙂
The task of our project will be to deepen knowledge useful to participants in everyday life. They will have the opportunity to learn how to apply the principles of healthy eating, balanced exercise and an appropriate balance of the most important elements affecting the body’s activities in everyday life. In addition, they will deepen their teamwork skills, personal, social and language competences, as well as understanding other cultures. We will also include elements on knowledge about stereotypes and prejudices, intercultural cooperation and common roots of European culture. We will try to provide this information through non-formal education, primarily through the involvement of the participants themselves in the preparation of classes on them, which will be an opportunity for them to acquire and consolidate new knowledge through its practical use. In addition, this mode of work will have a positive impact on the independence of thinking, the ability to show initiative, faith in own capabilities and creativity of participants. We hope that they will break their internal barriers and learn to be open to new challenges.
Gallery from 1st Youth Exchange!

Gallery from second Youth Exchange!