Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w programie Erasmus+
Project funded by the Erasmus+ Programme of the  European Union

Partnerzy:
– Bułgaria: SDRUZENIE AKTIVNO BALGARSKO OBSHTESTVO
– Turcja : Gaziantep Local Youth Group
– Włochy: ASSOCIAZIONE CONNECTING EUROPE

Film uczestników z «rozgrzewki» w Zakopanem!

Zapraszamy także na Fanpage na Facebook’u prowadzony przez uczestników naszego projektu 🙂

Realizacja projektu „We all play in one team — united Europe through sport!” była działaniem, poprzez które stosując zasady nauki nieformalnej oraz nauki przez doświadczenia chcieliśmy przekazać młodym ludziom uniwersalne wartości i postawy takie jak: poczucie wspólnoty europejskiej, otwartości na inne kultury, tolerancji i wzajemnego szacunku, równości szans oraz co najważniejsze połączyć młodych ludzi we wspólnej pasji i zainspirować do aktywnych działań społecznych zarówno na płaszczyźnie lokalnej jak i międzynarodowej. Pomysł na realizacji projektu sportowego zrodził się podczas jednej z naszych wymian. Wspólnie z uczestnikami z innych krajów zauważyliśmy, jak ważną rolę w naszych kulturach odgrywa sport. Emocje, które on wzbudza łączą narody oraz pozwalają znaleźć wspólny język mimo barier. Dlatego też zgodnie stwierdziliśmy, że poprzez działania związane ze sportem możemy przekazać o wiele więcej niż tylko zasady przysłowiowego „kopania piłki”. Możemy poprzez wspólne działania szerzyć idee programu Erasmus+ i bezpośrednio oddziaływać zarówno na społeczności lokalne jak i międzynarodowe. W trakcie trwania projektu próbowaliśmy znaleźć wspólne korzenie łączące nasze kultury oraz przekonaliśmy się, iż mimo różnic — innego języka, nnej historii, tradycji mamy wiele ze sobą wspólnego. Elementem łączącym wszystkie aktywności w trakcie projektu był sport. Mieliśmy także zamiar wypracować nowe podejście do zdrowego trybu życia oraz uświadomić uczestnikom, jak ważne jest ono dla ogólnego dobrego samopoczucia. Położyliśmy duży nacisk na kontekst integracji międzynarodowej jaka ma miejsce przy okazji różnego rodzaju rozgrywek sportowych. Tą właśnie siłę pokazaliśmy uczestnikom, którzy poprzez wspólne zajęcia i rywalizację w trakcie wymiany stali się świadomymi i aktywnymi obywatelami Unii Europejskiej. W dzisiejszych czasach jest w dobrym tonie jest dbanie o kondycję fizyczną, zdrowy tryb życia, dlatego wykorzystaliśmy naszą chęć działania i przekazać jak największemu gronu ludzi dobrą energię i pomysły. Podczas projektu mieliśmy szansę na nawiązanie dialogu międzykulturowego, wyzbycie się stereotypów i uprzedzeń. Jest to tym bardziej ważne w czasach zamykania się na inne kultury. Inny kraj młodzi ludzie postrzegają jako coś złego, gdyż tego nie znają. Poznaliśmy tradycję i dziedzictwo kulturowe innych narodowości. Wierzymy, że dzięki temu jeszcze bardziej umocnimy postawę tolerancji i wzajemnego poszanowania. Poprzez warsztaty i zajęcia oparte na zasadach edukacji niefomalnej i poza formalnej dodatkowo rozwinęliśmy także kreatywność i podnieśliśmy umiejętności językowe uczestników. Głównym działaniem naszego projektu była wymiana młodzieży, którą zrealizowaliśmy w terminie 13-20.05.2019 roku w Poroninie.
W wymianie wzięło udział 32 uczestników z 4 krajów partnerskich — Turcji, Bułgarii, Włoch i Polski (7 + 1 lider). W trakcie wymiany poprzez nasze działania oddziaływaliśmy na uczestników oraz na społeczność lokalną Poronina i Zakopanego. Dodatkowo przeprowadziliśmy także akcję promującą aktywny tryb życia oraz program Erasmus+ na ulicach Zakopanego wśród odwiedzających go turystów. Głównymi celami naszego projektu były:
— przekazanie młodym ludziom uniwersalnych wartości i postaw takich jak: poczucie wspólnoty europejskiej, otwartości na inne kultury, tolerancji i wzajemnego szacunku, równości szans oraz połączenie młodych ludzi we wspólnej pasji i zainspirowanie do aktywnych działań społecznych na płaszczyźnie lokalnej i międzynarodowej,
— przeprowadzenie akcji promującej zdrowy tryb życia oraz program Erasmus+, na ulicach Zakopanego w trakcie, której uczestnicy projektu rozdawali samodzielnie przygotowane ulotki i broszury.
— promowanie programu Erasmus+ oraz możliwości rozwoju jakie daje on młodzieży, wśród lokalnych społeczności uczestników projektu oraz w miejscu realizacji wymiany młodzieży,
— zaszczepienie w uczestnikach projektu idei proeuropejskich oraz świadomości bycia obywatelem europejskim poprzez aktywności w trakcie projektu, które oddziaływać będą na wielu płaszczyznach,
— przygotowanie filmów promujących zdrowe nawyki, które każdy z nas powinien stosować.
Filmy zostały opublikowane na naszej stronie internetowej oraz rozesłane do naszych partnerów oraz instytucji, z którymi współpracują nasze organizacje.
Wyżej wymienione cele osiągnęliśmy w taki sposób, aby w jak największym stopniu móc też łączyć je z realizacją celów programu Erasmus+. Wszystkie zaplanowane przez nas działania zostały zrealizowane zgodnie z ideą celów i założeń programu Erasmus+.

 

Partners:
— Bulgaria: SDRUZENIE AKTIVNO BALGARSKO OBSHTESTVO
— Turkey: Gaziantep Local Youth Group
— Italy: ASSOCIAZIONE CONNECTING EUROPE

Film participants from the «warm-up» in Zakopane!

We also invite you to the Facebook fanpage created by the participants of our project 🙂

The implementation of the project «We all play in one team — united Europe through sport!» Was an activity through which, using the principles of informal learning and learning through experience, we wanted to convey to young people universal values ​​and attitudes such as: a sense of European community, openness to other cultures, tolerance and mutual respect, equal opportunities, and most importantly, connect young people in a common passion and inspire to active social activities both on a local and international level. The idea for implementing a sports project was born during one of our exchanges. Together with participants from other countries, we noticed the importance of sport in our cultures. The emotions that he evokes bring nations together and help us find a common language despite barriers. That is why we have agreed that through sport-related activities we can convey much more than just the principles of the proverbial ‘kicking the ball’. Through joint actions, we can spread the ideas of the Erasmus + program and directly influence both local and international communities. During the project, we tried to find common roots connecting our cultures and we found that despite differences — a different language, a different history, tradition we have a lot in common. The element connecting all activities during the project was sport. We also intended to develop a new approach to a healthy lifestyle and make participants aware of how important it is for overall well-being. We put a lot of emphasis on the context of international integration that takes place during various types of sporting events. We showed this strength to participants who, through joint activities and competition during the exchange, became aware and active citizens of the European Union. Nowadays, it is good to take care of your physical condition and healthy lifestyle, which is why we used our willingness to act and give good energy and ideas to the largest possible group of people. During the project, we had the opportunity to establish intercultural dialogue, get rid of stereotypes and prejudices. This is even more important at times when closing to other cultures. Young people see another country as something bad because they don’t know it. We learned the tradition and cultural heritage of other nationalities. We believe that this will further strengthen our attitude of tolerance and mutual respect. Through workshops and classes based on the principles of non-formal and non-formal education, we have also further developed creativity and raised the language skills of participants. The main activity of our project was the youth exchange, which we carried out on 13-20.05.2019 in Poronin.
32 participants from 4 partner countries — Turkey, Bulgaria, Italy and Poland (7 + 1 leader) took part in the exchange. During the exchange, through our activities, we influenced participants and the local community of Poronin and Zakopane. In addition, we also carried out an action promoting an active lifestyle and the Erasmus + program on the streets of Zakopane among tourists visiting it. The main goals of our project were:
— providing young people with universal values ​​and attitudes such as: a sense of European community, openness to other cultures, tolerance and mutual respect, equal opportunities, and connecting young people in a common passion and inspiring them to active social activities on a local and international level,
— carrying out an action promoting a healthy lifestyle and the Erasmus + program on the streets of Zakopane during which project participants distributed self-prepared leaflets and brochures.
— promoting the Erasmus + program and the development opportunities it offers to young people, among the local communities of the project participants and in the place where youth exchanges take place,
— instilling in the project participants pro-European ideas and the awareness of being a European citizen through activities during the project that will impact on many levels,
— preparing films promoting healthy habits that each of us should use.
The films have been published on our website and sent to our partners and institutions with which our organizations cooperate.
We have achieved the abovementioned goals in such a way as to be able to combine them with the implementation of the objectives of the Erasmus + program as much as possible. All the activities planned by us have been implemented in accordance with the idea and objectives of the Erasmus + program.