Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w programie Erasmus+
Project funded by the Erasmus+ Programme of the  European Union

Partnerzy:
– Estonia: SEIKLEJATE VENNASKOND
– Rumunia: Asociatia Initiative Sociale
– Litwa: VsI Inovaciju biuras

Książka kucharska stworzona przez uczestników projektu — Youth Culinary Club — Healthy Book!

Zapraszamy także na Fanpage na Facebook’u prowadzony przez uczestników naszego projektu 🙂

Napisali o nas:

W trakcie projektu «Youth Culinary Club — european common cuisine» w dniach 5-12.03.2018 r. obyła się wymiana
młodzieżowy, w której wezięło udział 28 uczestników z 4 państw europejskich: Polski, Estonii, Litwy i Rumunii. Wymiana odbyła się w Poroninie i trwała 8 dni. Podczas wymiany poznaliśmy historię, tradycję i bieżące zwyczaje panujące «przy stole» u naszych sąsiadów – tych bliższych, jak i dalszych. W trakcie trwania projektu odkryliśmy także wspólne korzenie i  przekonamy się, iż mimo różnic — innego języka, innej historii, tradycji mamy wiele ze sobą wspólnego. Takim elementem łączącym różne narodowości jest kuchnia. Wspólnie wypracowaliśmy nowe podejście do diety, połączyliśmy ją ze zdrowym trybem życia. Uświadomiliśmy sobie  jak ważna jest edukacja żywieniowa, nie tylko młodych ludzi ale również naszych rodziców i dziadków. Nawyki żywieniowe mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie, dlatego ważne dla nas jest to, aby wiedzę zdobytą podczas projektu przenieść do naszej codzienności, zarazić naszym entuzjazmem najbliższe otoczenie. Wierzymy, że promowanie zdrowej diety, stosowanie nieprzetworzonych produktów w przygotowywanie posiłków zwiększy dobre samopoczucie i przyczyni się cieszenia się dobrym zdrowiem.  Podczas projektu daliśmy szansę młodym ludziom na dialog międzykulturowy, wyzbycie się stereotypów i uprzedzeń. Jest to tym bardziej ważne w czasach zamykania się na inne kultury.  Poznaliśmy także tradycję i dziedzictwo kulturowe innych narodowości. Wierzymy, że dzięki temu jeszcze bardziej umocniliśmy u naszych uczestników postawę tolerancji i wzajemnego poszanowania. Dzięki uczestnictwu w warsztatach i pracy w grupie uczestnicy rozwinęli swą kreatywność i zdolność do adaptacji w warunkach innych niż znają. Są to istotne korzyści w kontekście zmian zachodzących w świecie.

Wszystkie nabyte przez uczestników naszego projektu umiejętności i kompetencje zostały potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami Youthpass. Certyfikat ten jest uznawany przez pracodawców w całej Europie i otworzy on przed naszymi uczestnikami, nowe możliwości rozwoju. Wiedza i doświadczenia, które nabyli uczestnicy projektu przyczyniły się w bardzo dużym stopniu do ich rozwoju osobistego. W perspektywie długofalowej mamy nadzieję, że działania podejmowane przed instytucje takie jak nasza Fundacja przyczyniać się będą do pozytywnych zmian nie tylko w naszych lokalnych społecznościach ale także w całej Europie.

Po projekcie powiedzieli:

What did you learn during the project?

«To be more open and talk more with strangers.»

«A lot about other cultures and different cousins.»

«I learn a lot about different foods from different countries and how to make our food better and tasted.”

“I learned how to work in international group and I also improved my language skills.”

“Different foods from different countries, cultural differences, team work, time planning.”

“I learned a lot about other countries cultures and cousins. I really like it!. I got to know about new people and I learned a lot of new things and skills”

 

Partners:
– Estonia: SEIKLEJATE VENNASKOND
– Romania: Asociatia Initiative Sociale
– Lithuania: VsI Inovaciju biuras

Cookbook which was created by participants during the youth exchange — Youth Culinary Club — Healthy Book!

Visit our Facebook Fanpage 🙂

During the project «Youth Culinary Club — European Common Cuisine» on 5-12.03.2018 we organised an youth exchange, which was attended by 28 participants from 4 European countries: Poland, Estonia, Lithuania and Romania. The exchange took place in Poronin and lasted 8 days. During the exchange we got to know the history, tradition and current customs of our neighbors — the closer and the distant. During the project, we also discovered our common roots and we found that despite the differences — different language, different history, tradition we have a lot in common. The kitchen is such an element connecting different nationalities. Together, we had developed a new approach to the diet and also we combined it with a healthy lifestyle. We have realized how important nutritional education is, not only for young people but also for our parents and grandparents. Nutrition habits have a huge impact on our well-being and health, so it is important for us to transfer the knowledge gained during the project to our everyday life, to infect our immediate surroundings with our enthusiasm. We believe that promoting a healthy diet, using unprocessed products in the preparation of meals will increase well-being and contribute to good health. During the project, we gave young people a chance for intercultural dialogue, getting rid of stereotypes and prejudices. We also got to know the tradition and cultural heritage of other nationalities. We believe that thanks to this, we have strengthened our attitude of tolerance and mutual respect even more. During the exchange participants always worked in small internetional teams, and in that they developed their creativity and ability to adapt in
conditions other than they know. These are significant benefits in the context of changes taking place in the world.

All skills and competences acquired by the participants of our project have been confirmed by international Youthpass certificates. This certificate is recognized by employers throughout Europe and will open new development opportunities for our participants. The knowledge and experience acquired by the participants contributed to their personal development. In the long-term perspective, we hope that the actions which are taken by institutions such as our Foundation, will contribute to positive changes not only in our local communities but also in whole Europe.

Cookbook which was created by participants during the youth exchange — Youth Culinary Club — Healthy Book!

After the project participants said:

What did you learn during the project?

«To be more open and talk more with strangers.»

«A lot about other cultures and different cousins.»

«I learn a lot about different foods from different countries and how to make our food better and tasted”

“I learned how to work in international group and I also improved my language skills”

“Different foods from different countries, cultural differences, team work, time planning”

“I learned a lot about other countries cultures and cousins. I really like it!. I got to know about new people and I learned a lot of new things and skills”