Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w programie Erasmus+
Project funded by the Erasmus+ Programme of the  European Union

Partnerzy:
— Cypr: PlanBe, Plan it Be it
— Była Jugosłowiańska Republika Macedonii: Center for Intercultural Dialogue
— Turcja: BILSEK Gençlik Kulübü Derneği

W projekcie «DBI — Don’t be Indifferent» wzięło udział  36 młodych osób z Polski, Cypru, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Turcji. Uczestnicy pracowali nad kwestią indyferentyzmu społecznego, co jest niezmiernie istotne w czasach nieustannej gonitwy oraz egocentryzmu. Zastanawialiśmy się co wpływa na nasze postrzeganie innych oraz dlaczego często jesteśmy obojętni na krzywdę innych. Podczas trwania wymiany uczestnicy nauczyli się również jak skutecznie i efektywnie a przede wszystkim bezpiecznie podejmować kroki w sytuacjach krytycznych. Posłużyły temu miedzy innymi profesjonalne warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wykorzystaliśmy również ćwiczenia symulacyjne. Podczas realizacji wymiany skupiliśmy się na wykorzystaniu nieformalnych metod edukacji, co pozwoliło uczestnikom na samodzielne wyciąganie wniosków oraz naukę przez doświadczenie. Praca w międzynarodowym środowisku pozwoliła uczestnikom na poznanie innych kultur. Dzięki organizacji wieczorów narodowych oraz pracę w międzynarodowych zespołach młodzi ludzie mogli poznać tradycje i obyczaje innych narodowości. Dzięki temu  promowaliśmy kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec innych narodowości. Uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę nie tylko z zakresu znajomości obcych kultur a także swojej własnej, co wpłynęło na poczucie przynależności narodowej i rozwój personalny. Wymiar międzykulturowy wymiany zaowocował również niwelowaniem często nieprawdziwych i amplifikowanych stereotypów odnośnie innych kultur a w szerszym spektrum pomógł przeciwstawiać się problemowi rasizmu i uprzedzeń

Partners:
— Cyprus: PlanBe, Plan it Be it
— Macedonia: Center for Intercultural Dialogue
— Turkey: BILSEK Gençlik Kulübü Derneği

Project «DBI — Don’t be Indifferent» associated 36 young people from four countries: Poland, Cyprus, Macedonia and Turkey. They worked together on the issue of social indifference, which is extremely significant in the times of continuous rush and egocentrism. We tried to figure out what influences our perception of other people and why we are so indifferent towards harm. During the exchange participants also learned how to effectively and more importantly safely undertake actions in critic situations. To achieve that aim participants took part in professional workshops concerning first aid. We also used simulation exercises. During the exchange we focused on the use of nonformal methods of education, which helped participants to make their own conclusions and learn by experience. Working in international environment enabled the participants to get to know other cultures. Due to organization of national evenings and working in international teams young people were able to get familiar with traditions and customs of other nations participating in the project. It helped us in developing the attitudes of tolerance and mutual respect towards other nations. Not only did participants have a chance to broaden their knowledge concerning other cultures, but also their own one, which influenced their sense of self-belonging and self-development. Intercultural dimension helped also in diminishing often exaggerated and untrue stereotypes concerning other cultures and in broader context helped in overcoming the problem of prejudices and racism.