Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w programie Erasmus+
Project funded by the Erasmus+ Programme of the  European Union

Partnerzy:
— Chorwacja: Raplection
— Włochy: Scambieuropei
— Rumunia: Asociatia Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societii Civile

W projekcie wymiany młodzieży «Diversity – Our History, Our Culture» wzięło udział 64 młodych ludzi z 4 krajów: Polski, Włoch, Chorwacji oraz Rumunii. Tematem wymian była szeroko postrzegana kultura. Poprzez wspólne działania chcieliśmy zwrócić uwagę młodych ludzi na istotę dorobku kulturowego i jego wpływ na tożsamość indywidualną, narodową i europejską.  Dzięki wykorzystaniu nieformalnych metod pracy udało nam się uniknąć teoretyzowania i formułek a skupiliśmy się na  praktycznym  poznawaniu kultury, w tym rękodzieła i rzemiosła w życiu codziennym. Pokazaliśmy jak czerpać korzyści z dorobku kulturowego najbliższego otoczenia oraz zwróciliśmy uwagę młodych ludzi na aspekty dotyczące historii naszych regionów. W naszych działaniach uwzględniliśmy również młodzież z mniejszymi szansami, taką której miejsce zamieszkania bądź trudna sytuacja materialna utrudnia możliwości socjalizacyjne. Chcieliśmy przez to przeciwstawić się problemowi marginalizacji społecznej oraz pokazać że każdy ma równe szanse na osiągnięcie celów. Dzięki organizacji wieczorów narodowych oraz pracę w międzynarodowych środowiskach młodzi ludzie mogli poznać kulturę, tradycje i obyczaje innych narodowości. Dzięki temu promowaliśmy kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec innych narodowości. Uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę nie tylko z zakresu znajomości obcych kultur a także swojej własnej, co wpłynęło na poczucie przynależności narodowej i rozwój personalny. Wymiar międzykulturowy wymian zaowocował również niwelowaniem często nieprawdziwych  stereotypów odnośnie innych kultur.

Partners:
— Croatia: Raplection
— Italy: Scambieuropei
— Romania: Asociatia Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societii Civile

The project «Diversity – Our History, Our Culture» associated 64 people from 4 different countries: Poland, Italy, Croatia and Romania. Culture was the main theme of the exchange. We wanted to pay young people’s attention to the essence of cultural heritage, including crafts and its influence on individual, national and European identity. During the project we used informal methods of work. Such methodology of work enabled unconscious implementation of good practices and strengthened the chance for using those practices in the future. We showed people how to benefit from cultural heritage of our close environment. We also paid people’s attention to the aspects of history in our regions. We wanted to engage young people with lower chance into our actions. Such people often do not have the opportunity to engage in various actions due to the area they live in or their hard financial situation. By involving them in active participation we wanted to overcome the problem of social marginalization and promote equality of chances. During the exchanges we organized national evenings where each country had the opportunity to present their culture, customs and traditions. Not only did it serve broadening people’ knowledge about other cultures but also about participants’ own culture. Thanks to intercultural activities young people developed the attitudes of tolerance and respect towards ‘foreign’ nations. Undertaken actions also helped in minimizing the very often mistaken stereotypes concerning other cultures and nations.

PHOTOS FROM THE 1ST EDITION OF THE PROJECT
ZAKOPANE 06/11/2015 -14/11/2015

PHOTOS FROM THE 2ND EDITION OF THE PROJECT
ZAKOPANE 06/02/2015 — 14/02/2016